Telerau ac amodau a pholisi preifatrwydd - Ymweld â rhywun yn y carchar

Mae'r gwasanaeth hwn yn cael ei wella ac efallai y byddwch yn sylwi ar newidiadau – cysylltwch â ni (dolen yn agor mewn ffenestr bori newydd) os oes arnoch angen cymorth.

Telerau ac amodau a pholisi preifatrwydd

Drwy ddefnyddio’r gwasanaeth digidol hwn i drefnu i ymweld â rhywun yn y carchar, rydych yn cytuno i’n polisi preifatrwydd ac i’r telerau ac amodau hyn. Darllenwch yn ofalus, os gwelwch yn dda.

Telerau ac Amodau

Cyffredinol

Mae’r telerau ac amodau hyn yn effeithio ar eich hawliau a’ch atebolrwydd dan y gyfraith. Maent yn llywodraethu’r defnydd a wnewch, a’r perthynas gyda’r gwasanaeth digidol i wneud cais i ymweld â rhywun yn y carchar. Nid ydynt yn berthnasol wasanaethau eraill a ddarperir gan y Weinyddiaeth Cyfiawnder (Gwasanaeth Carchardai EM), neu i unrhyw adran neu wasanaeth arall sy’n gysylltiedig â’r gwasanaeth hwn.

Efallai y byddwn yn diweddaru’r telerau ac amodau hyn o dro i dro. Gall hyn ddigwydd os oes newid yn y gyfraith neu i’r ffordd y mae’r gwasanaeth hwn yn gweithio. Os oes newid, gofynnir i chi gytuno i’r telerau ac amodau newydd y tro nesaf y byddwch yn mewngofnodi, fel y gallwch barhau i ddefnyddio’r gwasanaeth hwn.

Os nad ydych yn cytuno i’r telerau ac amodau na’r polisi preifatrwydd a nodir yn y ddogfen hon, ni ddylech ddefnyddio’r gwasanaeth hwn.

Cyfraith berthnasol

Bydd y defnydd a wnewch o’r gwasanaeth hwn, ac unrhyw anghydfod sy’n codi yn sgil hynny, yn cael ei lywodraethu gan, a’i ddehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr, gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i’r canlynol:

 • Deddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990
 • Deddf Diogelu Data 1998
 • Deddf Galluedd Meddyliol 2005

Sut i ddefnyddio’r gwasanaeth hwn mewn ffordd gyfrifol

Mae peryglon ynghlwm wrth ddefnyddio cyfrifiadur a rennir, megis mewn caffi rhyngrwyd, i ddefnyddio’r gwasanaeth hwn. Eich cyfrifoldeb chi yw bod yn ymwybodol o’r peryglon hyn ac osgoi defnyddio unrhyw gyfrifiadur allai adael eich gwybodaeth bersonol ar gael i eraill gael mynediad ati. Chi sy’n gyfrifol os byddwch yn dewis i adael cyfrifiadur heb ei ddiogelu pan fyddwch yn y broses o wneud cais i ymweld â rhywun yn y carchar.

Rydym yn gwneud ein gorau glas i wirio a phrofi’r gwasanaeth hwn pa bryd bynnag y byddwn yn newid neu’n diweddaru unrhyw beth. Fodd bynnag, rhaid i chi gymryd camau eich hunan i ofalu a sicrhau nad yw’r ffordd yr ydych yn cael mynediad at y gwasanaeth hwn yn eich gwneud yn agored i beryglon firysau, codau cyfrifiaduron maleisus neu ffurfiau eraill o ymyrraeth allai ddifrodi eich system gyfrifiadurol eich hun.

Ni ddylech gamddefnyddio ein gwasanaeth drwy gyflwyno firysau, ymwelwyr diwahoddiad, mwydod, bomiau rhesymeg neu ddeunydd arall sy’n faleisus neu’n niweidiol yn dechnolegol. Ni ddylech geisio cael mynediad heb awdurdod i’n gwasanaeth, y system lle cedwir ein gwasanaeth nac unrhyw weinydd, cyfrifiadur neu gronfa data sy’n gysylltiedig â’n gwasanaeth. Ni ddylech ymosod ar ein safle drwy ymosodiad gwrthod gwasanaeth neu ymosodiad atal gwasanaeth.

Polisi preifatrwydd

Gwybodaeth a ddarperir gan y gwasanaeth hwn

Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod yr wybodaeth o fewn y gwasanaeth digidol hwn i wneud cais i ymweld â rhywun yn y carchar yn gywir. Fodd bynnag, ni allwn sicrhau bod yr wybodaeth yn gywir ac yn gyflawn bob amser.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y gwasanaeth hwn ar gael bob amser, nid ydym yn gyfrifol os nad yw ar gael am unrhyw gyfnod penodol.

Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth

Mae’r Weinyddiaeth Cyfiawnder (Gwasanaeth Carchardai EM) yn defnyddio ac yn cadw data personol ymwelwyr at ddibenion darparu Gwasanaethau Carchardai saff a diogel, gan gynnwys y rhai sy’n berthnasol i reoli ac adsefydlu troseddwyr.

Caniateir mynediad i’r sefydliad drwy roi’r wybodaeth y gofynnir amdani’n unig er mwyn sicrhau ein bod yn cynnal amgylchedd saff a diogel i bawb.

Mae gennych yr hawl i ofyn am fanylion o ran yr wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch chi; ac o ganlyniad, mae gofyn i ni gywiro unrhyw wybodaeth bersonol sy’n anghywir neu’n hen. Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda sefydliadau eraill oni bai ei bod yn ofynnol i ni wneud hynny at ddibenion atal, canfod trosedd, arestio, erlyn, a rheoli troseddwyr; atal terfysgaeth; diogelwch cenedlaethol; neu fod gofyniad cyfreithiol i wneud hynny.

Ar wahân i’r wybodaeth sy’n cael ei fewnbynnu gan y sawl sy’n defnyddio’r gwasanaeth hwn, hefyd rydym yn casglu gwybodaeth am y defnydd a wneir o’r safle sy’n ein galluogi i weld sut mae’r gwasanaeth yn cael ei ddefnyddio i’n helpu i’w wella. Nid yw’r wybodaeth hon yn cynnwys unrhyw ddata personol.

Mae’n cynnwys:

 • cwestiynau, ymholiadau neu adborth y byddwch yn ei adael, gan gynnwys eich cyfeiriad e-bost os byddwch yn anfon neges drwy adborth
 • eich cyfeiriad IP, a manylion y fersiwn o’r porwr gwe a ddefnyddiwyd gennych
 • gwybodaeth ar sut rydych yn defnyddio’r safle, defnyddio cwcis a thechnegau tagio tudalennau i’n helpu i wella’r wefan

Mae hyn yn ein helpu i:

 • wella’r safle drwy fonitro’r ffordd yr ydych yn ei defnyddio
 • ymateb i unrhyw adborth y byddwch yn ei roi i ni, os ydych wedi gofyn i ni wneud hynny
 • darparu gwybodaeth am wasanaethau lleol

Nid ydym yn gallu canfod pwy ydych chi’n bersonol drwy ddefnyddio eich data.

Ym mhle mae eich data yn cael ei storio

Rydym yn storio eich data ar ein gweinyddwyr diogel yn y DU. Fodd bynnag, efallai y bydd yn cael ei storio y tu allan i Ewrop hefyd, i’n staff neu ein darparwyr weld. Rydych yn cytuno i hyn drwy gyflwyno eich data personol.

Hefyd, rydym yn defnyddio cyflenwyr eraill i ddarparu’r gwasanaeth hwn:

 • SendGrid i gyfnewid gwybodaeth â charchardai. Gweler y telerau ac amodau terms & conditions sydd ynghlwm wrth y gwasanaeth hwn.
 • ZenDesk i ddelio ag unrhyw adborth y byddwch yn ei adael. Gweler y telerau ac amodau terms & conditions sydd ynghlwm wrth y gwasanaeth hwn.

Cadw eich data yn ddiogel

Yn gyffredinol, nid yw trosglwyddo gwybodaeth dros y we yn gwbl ddiogel, ac ni allwn eich gwarantu y cedwir eich data yn ddiogel. Fodd bynnag, rydym yn defnyddio SSL er mwyn amgryptio’r holl ddata sy’n cael ei drosglwyddo i mewn a’r data a dderbynnir o’n gweinydd.

Rydym yn cymryd diogelwch data o ddifrif, ac rydym yn cymryd pob cam i sicrhau y cedwir eich data yn breifat ac yn ddiogel.

Rydych yn cyflwyno unrhyw ddata ar eich menter eich hun.

Mae gennym weithdrefnau a nodweddion diogelwch mewn lle i geisio cadw eich data yn ddiogel unwaith y byddwn wedi ei gael.

Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth gydag unrhyw sefydliadau eraill at ddibenion marchnata, ymchwil marchnad neu ddibenion masnachol ac nid ydym yn anfon eich manylion ymlaen i wefannau eraill.

Datgelu eich gwybodaeth

Efallai y byddwn yn anfon eich gwybodaeth bersonol ymlaen os oes gennym ddyletswydd gyfreithiol i wneud hynny.

Sut rydym yn rheoli sesiynau

Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn i wneud cais i ymweld â rhywun yn carchar. Bydd eich sesiwn yn fyw am 20 munud, hyd yn oed os byddwch yn cau eich porwr, neu’n llywio i ffwrdd oddi ar y gwasanaeth. Yn ystod y cyfnod hwn, efallai y bydd gwybodaeth bersonol amdanoch chi yn weladwy i unrhyw un sydd â mynediad at eich cyfrifiadur.

Bydd eich data yn cael ei gadw ar y cof yn ystod eich sesiwn; bydd hyn yn cael ei glirio 20 munud wedi unrhyw ddiffyg gweithredu.

Deddf Diogelu Data 1998

Mae’r gwasanaeth hwn yn cydymffurfio gyda holl egwyddorion Deddf Diogelu Data 1998.

Y Weinyddiaeth Cyfiawnder yw’r ‘rheolydd data’ at ddibenion y Ddeddf. Fodd bynnag, nid yw’r wybodaeth yr ydych yn ei rhoi i mewn i’r gwasanaeth hwn yn cael ei throsglwyddo’n awtomatig i’r Weinyddiaeth Cyfiawnder, ond mae’n cael ei chadw mewn cronfa ddata. Ni fydd unrhyw ddata personol yn ei ddefnyddio wrth brofi’r gwasanaeth hwn.

Bydd gan ein darparwr lletya, a staff y Weinyddiaeth Cyfiawnder sy’n gyfrifol am gefnogi’r gwasanaeth hwn, fynediad ar y gweinydd lle mae’r holl wybodaeth bersonol yn cael ei mewnbynnu a lle cedwir y data ar gyfer y gwasanaeth hwn dros dro. Mae’r holl staff sydd â mynediad at y data diogel wedi bod yn destun cliriad diogelwch y Weinyddiaeth Cyfiawnder.

Mae gan unrhyw un sy’n credu bod eu data personol yn cael ei gadw o fewn y gwasanaeth hwn yr hawl i gyflwyno cais am fynediad at yr wybodaeth i’r Weinyddiaeth Cyfiawnder, a fydd yn rhoi manylion yr wybodaeth a gedwir ar y gweinydd.

Ymwadiad

Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled neu niwed a achosir o ganlyniad i ddefnyddio’r gwasanaeth hwn, boed yn uniongyrchol, yn anuniongyrchol, pa un ai achosir hyn drwy gamwedd, torri cytundeb neu fel arall. Mae hyn yn cynnwys colli incwm neu refeniw, busnes, elw neu gontractau, arbedion a ragwelir, data, ewyllys da, eiddo diriaethol neu amser a wastraffir yng nghyswllt y gwasanaeth hwn neu unrhyw wefannau cysylltiedig iddo ac unrhyw ddeunyddiau sy’n cael eu postio arno. Ni ddylai’r amod hwn atal gwneud hawliad am golled neu ddifrod i’ch eiddo diriaethol neu unrhyw hawliadau eraill am golled ariannol uniongyrchol nad ydynt wedi’i heithrio gan unrhyw un o’r categorïau a nodir uchod.

Nid yw hyn yn effeithio ar ein cyfrifoldeb dros farwolaeth neu anaf personol a achosir o ganlyniad i’n esgeulustod, nac ein cyfrifoldeb dros anwiredd twyllodrus neu anwiredd mewn perthynas â mater sylfaenol, nac unrhyw gyfrifoldeb arall na ellir ei eithrio neu sy’n gyfyngedig o dan y gyfraith berthnasol.

Cysylltwch â ni

Y Weinyddiaeth Cyfiawnder Gwasanaethau Digidol, 11.51 102 Petty France Llundain SW1H 9AJ Y Deyrnas Unedig