Polisi preifatrwydd - Ymweld â rhywun yn y carchar

Mae'r gwasanaeth hwn yn cael ei wella ac efallai y byddwch yn sylwi ar newidiadau – cysylltwch â ni (dolen yn agor mewn ffenestr bori newydd) os oes arnoch angen cymorth.

Pwysig

Rydym wedi diweddaru ein polisi preifatrwydd. Mae'n esbonio sut rydym yn defnyddio'ch data. Gweld y polisi preifatrwydd.

Polisi preifatrwydd

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn esbonio pam mae Gwasanaeth Carchardai a Phrawf EM (HMPPS) yn casglu data personol pan fyddwch yn defnyddio’r gwasanaeth ‘Ymweld â rhywun yn y carchar’.

Mae’r polisi hwn hefyd yn egluro:

 • sut rydym yn storio'r data hwn
 • yr hyn a wnawn ag ef
 • sut y gallwch gael copi o'r data sydd gennym amdanoch
 • sut gallwch chi gwyno os ydych chi’n meddwl ein bod ni wedi gwneud rhywbeth o’i le

Rheolir y gwasanaeth hwn gan HMPPS, un o asiantaethau gweithredol y Weinyddiaeth Gyfiawnder (MOJ). Y Weinyddiaeth Gyfiawnder yw’r rheolydd data ar gyfer y wybodaeth bersonol sydd gennym.

Mae HMPPS yn casglu ac yn prosesu data personol fel y gall ddarparu gwasanaethau carchar yn ddiogel, gan gynnwys y rhai sy’n ymwneud â rheoli ac adsefydlu troseddwyr.

Ynglŷn â gwybodaeth bersonol

Gwybodaeth amdanoch chi fel unigolyn yw data personol. Gall fod yn enw, cyfeiriad neu rif ffôn. Gall hefyd gynnwys gwybodaeth am y person yr ydych yn gwneud cais i ymweld ag ef yn y carchar.

Rydym yn gwybod pa mor bwysig yw hi i ddiogelu eich preifatrwydd a chydymffurfio â chyfreithiau diogelu data. Byddwn yn cadw eich data personol yn ddiogel a byddwn ond yn ei ddatgelu pan fo’n gyfreithlon gwneud hynny, neu gyda’ch caniatâd.

Mathau o ddata personol rydym yn ei brosesu

Dim ond data personol sy'n berthnasol i'r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu i chi y byddwn yn eu prosesu. Mae hyn yn cynnwys:

 • eich enw, dyddiad geni, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn
 • enw, dyddiad geni, rhif carcharor a lleoliad y person rydych am ymweld ag ef
 • enwau a dyddiadau geni unrhyw ymwelwyr ychwanegol

Rydym hefyd yn casglu gwybodaeth defnydd safle sy'n ein galluogi i weld sut mae'r gwasanaeth yn cael ei ddefnyddio er mwyn caniatáu i ni ei wella. Nid yw'r wybodaeth hon yn cynnwys unrhyw ddata personol. Mae'n cynnwys:

 • cwestiynau, ymholiadau neu adborth a adawwch os byddwch yn anfon neges trwy adborth
 • eich cyfeiriad IP, a manylion pa fersiwn o'r porwr gwe a ddefnyddiwyd gennych
 • gwybodaeth am sut rydych chi'n defnyddio'r wefan, gan ddefnyddio cwcis a thechnegau tagio tudalennau i'n helpu i wella'r wefan

Mae hyn yn ein helpu i:

 • gwella'r wefan trwy fonitro sut rydych chi'n ei defnyddio
 • ymateb i unrhyw adborth a anfonwch atom, os ydych wedi gofyn i ni wneud hynny
 • rhoi gwybodaeth i chi am wasanaethau lleol os dymunwch

We can’t personally identify you using your site usage data.

Pwrpas prosesu a sail gyfreithlon y broses

Rydym yn casglu data personol fel y gallwch wneud cais i ymweld â rhywun yn y carchar. Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio’r data i gysylltu â chi i gynnig y cyfle i chi gymryd rhan mewn ymchwil yn y dyfodol i wella ein gwasanaethau.

Mae angen y wybodaeth hon ar Garchardai a Sefydliadau Troseddwyr Ifanc er mwyn sicrhau bod ymweliadau'n ddiogel i ymwelwyr, troseddwyr a staff.

Gyda phwy y gellir rhannu'r wybodaeth

Weithiau mae angen i ni rannu’r wybodaeth bersonol rydym yn ei phrosesu gyda’r unigolyn ei hun a hefyd gyda sefydliadau eraill. Lle bo angen, byddwn yn cydymffurfio â phob agwedd ar y deddfau data. Y sefydliadau rydym yn rhannu eich gwybodaeth bersonol â nhw yw:

 • Ffurflenni'r Weinyddiaeth Gyfiawnder i gasglu adborth. Gweler eu telerau defnyddio.
 • GOV.UK Hysbysu i anfon negeseuon testun ac e-byst atoch. Gweler eu hysbysiad preifatrwydd.
 • ZenDesk i drin unrhyw adborth rydych chi'n ei adael. Gweler y telerau ac amodau sydd ynghlwm wrth y gwasanaeth hwn.

Manylion trosglwyddiadau i drydedd wlad a mesurau diogelu

Mae’r holl ddata a gesglir gan y gwasanaeth hwn yn cael ei storio o fewn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE). Fodd bynnag, oherwydd natur fyd-eang y rhyngrwyd, gall y data a anfonir i'r gronfa ddata ac ohoni fynd trwy wledydd y tu allan i'r AEE. Nid yw data’n cael ei storio mewn gwlad nad yw’n rhan o’r AEE. Bydd unrhyw drosglwyddiadau a wneir yn cydymffurfio'n llawn â phob agwedd ar y gyfraith diogelu data.

Am ba mor hir rydym yn cadw data

Cedwir data am saith mlynedd yn unol â pholisi cadw HMPPS.

Mynediad at wybodaeth bersonol

Gallwch ddarganfod a ydym yn cadw unrhyw ddata personol amdanoch trwy wneud ‘cais gwrthrych am wybodaeth’. I wneud cais gwrthrych am wybodaeth cysylltwch â:

Troseddwyr a chyn-droseddwyr;
Cofrestrfa Branston
Adeilad 16, S&T Store
Ffordd Burton
Branston
Burton-on-Trent
Swydd Stafford
DE14 3EG

Pawb arall;
Tîm Datgelu
Pwynt postio 10.38
102 Petty France
Llundain
SW1H 9AJ

Pan fyddwn yn gofyn i chi am ddata personol

Pryd bynnag y byddwn yn gofyn am ddata personol, rydym yn addo:

 • dim ond gofyn am y wybodaeth sydd ei hangen arnom
 • ei gadw'n ddiogel a gwneud yn siŵr na all neb gael mynediad iddo oni bai bod awdurdod wedi'i awdurdodi
 • gwneud yn siŵr nad ydym yn cadw’r data yn hwy nag sydd angen
 • rhannu'r data gyda sefydliadau eraill at ddibenion cyfreithlon yn unig
 • ystyried unrhyw gais a wnewch i gywiro, rhoi’r gorau i storio neu ddileu eich data personol

Rydym hefyd yn addo ei gwneud yn hawdd i chi:

 • dweud wrthym ar unrhyw adeg os ydych am i ni roi’r gorau i storio eich data personol
 • gwneud cwyn gyda'r awdurdod goruchwylio

Sut rydym yn rheoli sesiynau ar-lein

Gellir defnyddio'r gwasanaeth hwn i wneud cais am ymweliad carchar. Mae eich sesiwn yn weithredol am 20 munud hyd yn oed os byddwch yn cau eich porwr, neu'n llywio i ffwrdd o'r gwasanaeth hwn. Yn ystod y cyfnod hwn, efallai y bydd gwybodaeth bersonol amdanoch yn weladwy i unrhyw un sydd â mynediad i'ch cyfrifiadur.

Cedwir eich data yn y cof yn ystod y sesiwn; caiff hwn ei glirio ar ôl 20 munud o anweithgarwch.

Mwy o wybodaeth

Gallwch gael mwy o fanylion ar:

 • cytundebau sydd gennym gyda sefydliadau eraill ar gyfer rhannu gwybodaeth
 • pryd y gallwn drosglwyddo gwybodaeth bersonol heb ddweud wrthych, er enghraifft, i helpu i atal neu ganfod trosedd neu i gynhyrchu ystadegau dienw
 • cyfarwyddiadau a roddwn i staff ar sut i gasglu, defnyddio neu ddileu eich gwybodaeth bersonol
 • sut rydym yn gwirio bod y wybodaeth sydd gennym yn gywir ac yn gyfredol
 • sut i wneud cwyn

I gael rhagor o wybodaeth am y materion uchod, cysylltwch â:

Swyddog Diogelu Data'r Weinyddiaeth Gyfiawnder
Pwynt postio 10.38
102 Petty France
Llundain
SW1H 9AJ

neu e-bostiwch: DPO@justice.gov.uk.

I gael rhagor o wybodaeth am sut a pham y caiff eich gwybodaeth ei phrosesu, gweler y wybodaeth a ddarparwyd pan wnaethoch chi ddefnyddio ein gwasanaethau neu pan gysylltwyd â ni.

Cwynion

Pan fyddwn yn gofyn i chi am wybodaeth, byddwn yn cadw at y gyfraith. Os credwch fod eich gwybodaeth wedi cael ei thrin yn anghywir, gallwch gysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth am gyngor annibynnol ar ddiogelu data yn:

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth
Ty Wycliffe
Lôn y Dŵr
Wilmslow
sir Gaer
SK9 5AF
Ffôn: 0303 123 1113
www.ico.org.uk

Newidiadau i'r polisi hwn

Efallai y byddwn yn newid y polisi preifatrwydd hwn. Yn yr achos hwnnw, bydd y dyddiad ‘diweddaru diwethaf’ ar waelod y dudalen hon hefyd yn newid. Bydd unrhyw newidiadau i'r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i chi a'ch data ar unwaith.

Os bydd y newidiadau hyn yn effeithio ar y ffordd y caiff eich data personol ei brosesu, bydd y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn cymryd camau rhesymol i roi gwybod i chi.

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha' ar 21 Mai 2024.